Mine sidste ønsker

EN HJÆLP TIL DE EFTERLADTE

At udfylde Mine Sidste Ønsker er en hjælp til de efterladte til at opfylde den afdødes ønsker i forbindelse med bisættelse eller begravelse. I Mine Sidste Ønsker tager man selv stilling til sin bisættelse/begravelse med valg af højtidelighed, salmer, blomster, gravsted m.m. Du kan selv udfylde Mine Sidste Ønsker, evt. sammen med en af dine nærmeste pårørende. Du kan også udfylde Mine Sidste Ønsker på et møde sammen med Schärfe Begravelsesforretning. Det koster ikke noget. Og uanset, om du selv udfylder hæftet, eller vi hjælper dig med det, kan vi efterfølgende tage en kopi, som vi opbevarer på vores kontor. Du kan til enhver tid indtil din død ændre i Mine Sidste Ønsker. Det er en god ide at fortælle dine pårørende, at du har udfyldt Mine Sidste Ønsker med dine tanker om, hvordan der skal tages afsked med dig, når du dør. Når du udfylder Mine Sidste Ønsker, er det en god ide at være opmærksom på, at dine efterladte skal leve videre med dine beslutninger, når du ikke længere er her.
Overvej derfor, om dine ønsker er endegyldige, eller om du vil give de efterladte frie hænder med udgangspunkt i de ønsker, du har nedfældet. Sidst i hæftet vil du se, at der er et afkrydsningsfelt til det formål.

MINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

VED MIN DØD ØNSKER JEG, AT FØLGENDE PERSON(ER) KONTAKTES

 

TESTAMENTER

Jeg har testamenteret mit legeme til medicinsk-anatomisk forskning ved denne institution:
Der skal være lavet en skriftlig aftale med institutionen. Donations-nummer:
Jeg har oprettet testamente, der opbevares

MEDLEMSKABER

Jeg er medlem af Folkekirken
Jeg er medlem af et andet trossamfund, nemlig
Jeg er ikke medlem af Folkekirken eller noget andet trossamfund
Jeg er medlem af Sygeforsikringen Danmark
Jeg er medlem af en fagforening, nemlig
Jeg er medlem af en begravelseskasse/opsparing, nemlig

Andre medlemskaber af betydning ved min død, nemlig

BEGRAVELSE – BISÆTTELSE

Jeg ønsker at blive begravet/jordfæstet
Jeg ønsker at blive bisat/brændt

KIRKEGÅRD MM.

Min kiste/urne skal nedsættes på

kirkegård
I anonym fællesgrav
I kendt fællesgrav
I nyt gravsted
I eksisterende gravsted: afdeling

række


nr.
Min aske skal strøs over havet. Sted:

Evt. andre ønsker (askedeling, udformning af gravsted osv.)

HØJTIDELIGHED

Jeg er medlem af Folkekirken og ønsker, at højtideligheden finder sted

i

kirke
fra

kapel/krematoriesal
Jeg ønsker, at (præstens navn:)

skal forestå højtideligheden


Jeg er medlem af et trossamfund udenfor Folkekirken og har følgende ønsker til højtideligheden
Jeg er ikke medlem af Folkekirken eller et andet trossamfund og ønsker

At der finder en højtidelighed sted fra

kapel/krematoriesal

På / i

(alternativt sted)
At der ikke bliver afholdt en højtidelighed
Jeg ønsker følgende indslag ved højtideligheden (såfremt en præst medvirker ved højtideligheden, skal højtidelighedens forløb aftales med præsten):

Jeg ønsker at blive klædt i følgende af mit eget tøj:
Jeg ønsker at blive klædt i ligskjortei stedet for at de medbringer blomster til min begravelse/bisættelse
Jeg ønsker, at der efter højtideligheden bliver afholdt mindesammenkomst. Den skal gennemføres således

Jeg ønsker ikke, at der efter højtideligheden bliver afholdt mindesammenkomst

VALG AF KISTE, BLOMSTER MM.

Jeg ønsker, at min kiste skal være

Hvid, enkel
Hvid, med udskæringer
Enkel, malet i

farve
Fyrretræ, miljø
Andet (ex. egetræ, mahogni, …)

På kisten ønsker jeg følgende dekoration

Kistedekoration
Bårebuket
Enkelte blomster
Andet:

ANNONCER

Jeg ønsker ingen annoncering
Jeg ønsker annonce indrykket efter højtideligheden
Jeg ønsker annonce indrykket før højtideligheden med angivelse af tidspunkt for højtideligheden


VALG AF URNE

Jeg ønsker, at min urne skal være af ler
Jeg ønsker at min urne skal være af bio-plast
Jeg ønsker, at min urne skal være egnet til, at asken kan strøs over åbent havDETTE ER MINE ØNSKER

Jeg anmoder om, at mine ønsker i videst muligt omfang efterkommes
Jeg lader mine efterladte afgøre, i hvor høj grad mine ønsker skal efterkommes

Jeg bekræfter med min underskrift, at disse ønsker er mine. Jeg er blevet gjort bekendt med, at jeg til enhver tid kan ændre mine ønsker/Kopi af dette dokument findes tillige hos Schärfe Begravelsesforretning